Su crastu de Juanmaria Canu

Rielaborazione di racconto popolare a cura della Classe II B - S. Media di Thiesi a.s.2007/2008

Ins. Vittorio Puggioni

Su chi bos contamus no est faula, ma est sutzessu deaberu in bidda nostra.

Badde Selo, est unu logu in sa iscia de unu riu, in d-unu giassu s’agatat unu crastu mannu cantu una domo chi li nàran: “Su crastu de Juanmaria Canu “.

De su chi est capitadu a tiu Juanmaria in bidda l’ischin totu, ma niunu, mancari betzu mannu, s’ammentat no ‘entomas s’annu, ma mancu su sèculu de sa disaura. Totu a su pius, bos naran ch’est istronscia de su tempus antigu.

Est nòdidu solu chi no est una paristoria, ca s’iscrammentu si podet bider in Badde Selo e su contu est restadu dae re in redoriu in s’ ammentu de sa zente.

Difatis, oe ch’est oe, in su faeddu de Tiesi, tiu Juanmaria est fentomadu in d-unu diciu: cando calicunu non cheret altziare unu pesu, o isganadu non l’agradat su manigu e bogat còntiga chi est pesante, si b’at calchi pessone manna, sa pius segura, est chi li nelzan: ”Pesante est su crastu de Jiuanmaria Canu...”

Cun sas pagas notiscias ch’amus, proamus a bos lu contare a modu nostru.

Duncas, sos de tiu Juanmaria sentza duda peruna fin tempos malos e “Mastru Jiuanne”, comente befende sa zente giamaiat su fàmene, ischingiolaiat a totu. Su fàmene no at leze si naraiat, e de su restu, a su fàmene non b’aiat amparu perunu. 

Pro su pius sa zente campaiat a sa zoronada, a boltas su ricu, si podiat furare sàmbene e suore a su poveru, lu faghiat chena cusciènscia peruna, ca “Sa cusciènscia, si l’at manigada su ‘atu”, naraian.

Tiu Juanmaria, nos paret de lu ‘ider, naschidu massaju, pariat fatu de atalzu e dae sende minore non timiat su tribagliu. Totu lu ‘idian in jerru, a bentu e a fritu, in temporadas de ràndine e aba a fustes, lestru lestru bessèndeche a s’arvèschida e recuende die cun die a s’interighinada.

Ateretantu fit in s’istiu, cando su sole tèrmine carpiat sa codina e nde falaiat su puzone cotu.

Mancari sos tempos fin malos, fit resèssidu a baltziare in gradu: dae zoronaderi chi aiat solu sos tàpulos in sos caltzones, resesseit a poi de tantu tribulare a si comporare unu giùu de boes domados chi fin una maravilla.  Lis aiat postu “Mantu de seda” a unu, e “Mela de oro” a s’àteru.

Los aiat batidos dae fora ‘idda, fin unu ispantu custos boes rujos iscanesos, mannos cantu unu bastimentu.

Annu cun annu, cando beniat cabidanni, fin sos boes de tiu Juanmaria chi bogaiant su carru pro sa prutzessione de Nostra Segnora de Seunis.

Tiu Juanmaria si los carignaiat e bi faeddaiat che esseren bistados cristianos.

Cun su giùu, andaiat a arvatare in sos cunzados o a fagher calchi pàstinu cando ponian una binza noale.

Bastet chì, a pagu a pagu, chena si leare mai un’istravisciu, fit resèssidu, fintzas a si leare in còmporu, unu muncaloreddu de terra in Badde Selo. Mancari unu pagu fora de ‘idda, custu logu fit che unu turulu de ou, naraiat issu, ca fit difatis totu in paris.

Inie, fatu s’aiat una pinnetedda pro s’acucare a sas temporadas.

Cando recuiat cun su giùu dae sos tribaglios anzenos, s’iscuta chi l’avansaiat tucaiat curre curre deretu a inie, e si faghiat su sou.

Su logu fit a terraunda, non fit malu pro chie lu contivizaiat ca bundante bi poniat ogni bene de Deus.

A lacana a s’anzenu, l’aiat pienu a trigu, a manu de josso postu l’aiat a fae e lentiza,  e in d-una coa bi poniat melone, famadu de cantu fit druche ilmentadu.

Sighende su rizolu, oru oru, sa frùture bi fit de ogni calidade: nespula de ierru e nespula cipro’, nughe a muntone, cariasa, figu de duas bias, melagrenada chi a tempus sou si garrigaiat de fiores rujos. A sos mortos su frutu lòmpidu s’aberiat riende, lassende bidere sos ranos de coraddu.

Ne bi mancaiat sa mendula, chi primmaria si mudaiat de una nue de fiores.

Sas feminas, l’impitaiant pro faghere sos amaretes, in sas pagas festas cando b’aiat ite festare.

Sas dies che barigaian serenas ca tiu Juanmaria fit satisfatu chi cun su triballu fit resèssidu a tirare ainnanti sa familia e a pesare umpare a sa muzere, duos pitzinnos duas bandelas.

Ma pro su pover’omine, nues nieddas che s’atura si fin acoltziende.

Propriu cando totu pariat andende ‘ene, comintzeit a tribulare e a benner  mancu.

Animosu, aiat paradu atza e leadu aiat terrinos de su Duche, pro los semenare a trigu biancu de sa nae, cun s’idea a su tempus de s’incunza, de balanzare calchi cosighedda e pagare sas ispesas chi non mancaian mai. 

Cun Don Giagu, omine abramidu, chi lu timian fintza sas pedras, b’aiat pagu ite bugliare. Mancari pudidu dae su inari, in cabidanni, cando finiat su cuntratu, si pesaiat a caddos de fogu si non beniat pagadu  fintzas a s’ultima sisina.

A cando un annu, a dolu mannu de tiu Juanmaria, si bi ponet sa sicagna, s’annu a poi s’astrore chi non faghet lompere s’ispiga, o pioet meda cando non b’at bisonzu, bastet chi, totu in d-una, tiu Juanmaria s’agatesit in malas abas.

Su massaju aiat proadu a parare fronte, ma sigomente non fit resessidu a s’incunza a pagare a su mere, Don Giagu l’aiat atzantaradu e fatu iscroniu solenne. Pro cussu a s’annu a poi, l’aiat pretesu de ponner iscritu in d-unu pabilu ainnanti su notariu, chi a sos duos annos, si non torraiat su depidu cun tantu de interessu, deviat tzedire sos boes domados, su possessu de Badde Selo, e intrigareli fintzas sa domo de intro de ‘idda.

Sos oriolos fin mannos e cuddu tribuladu no resessiat a tancare oju su note.

Gaichì cun custu pinnicu, tiu Juanmaria fit aisetende sa die pro comintzare s’aronzu in Badde Selo.

S’annu, no aiat piòpidu comente si tocat, ne in Sant’Aine ne in Sant’Andria. A mala gana si fit resinnadu a aisetare unu meseto pro torrare a fagher su-e de duos aronzos, poi si nde fit  bennidu su tempus malu, a ultimu, grascias a Deus, aiat aboniadu.

A poi de tantu, pariat bènnida sa die pro arare, pro sa ferràina, s’avena e s’olzu, fit rèdadiu, ma no pro su trigu!

Ma b’aiat un imperò!

S’incras fit bagadìu, die de ”Sa Purissima” e dae sempre aiat connotu chi su babu, su ’onnu mannu e sos antigos, abaidaian sa leze chi in die de “Sa Purissima”, die nòdida cantu Pasca Abrile e Pasca de Nadale, niunu deviat ne podiat tribagliare.

In tale die, mancu sas fèminas faghian peruna faina in domo. Sa leze pretendiat chi fintza su manigu de sa festa deviat esser aprontadu sa die innanti. Tiu Juanmaria fit omine ‘onu chi non betaiat pedra a cane, mai niunu l’aiat intesu perunu frastimu o nende male de chie si siat. Su fatu istat chi fit in anneu pro sa domo, su possessu, sa familia.

Una die de tribagliu fit una die de tribagliu, e si fit resinnadu de andare a campagna in die nodida, ca sas afrissiones suas fint mannas, e si andaiat fit pro netzessidade.

Su sero, bintrat s’arrejonu a sa muzere nelzendeli cun su coro in manu chi fit intzoadu dae su bisonzu e su perigulu de s’agatare torra chena nudda fit mannu.

Sa muzere fit femina abista, istrìzile, cun sos ojos nieddos e bios. Su note primmu aiat fatu sonnu malu. Bidu aiat unu corvu nieddu, mannu cantu un’àbile, falendesiche subra domo sua, cun su bicu faghiat a chirriolos peta crua. Ischiat chi non fit signale ‘onu, si nde fit ischidada cun su coro aumbradu e tota die cando li torraiat a conca su sonnu, proaiat a che jagarare sos malos pensamentos. No aiat nadu nudda a su maridu ca bastante lu bidiat apensamentadu.

Cando itendesit su maridu imbideadu de andare s’incras a tribagliare restesit sica, e li rispondesit arrancorida: “…Già semus bènnidos a bellu puntu… a che ruer in buca de sa zente! Na’, ello ancora ses a l’ischire chi in die nòdida non s’andat a fagher peruna faina…”. Ma poi cumprendende sas rejones de su maridu e tando pro non lu lassare manighende che unu cane a sa sola in die de festa, detzidesit chena duda de sighire issa puru in campagna, cun sos duos fizos. Accò chi a ora de bustare si fin pòtidos sere totu umpare pro manigare unu mossu  caldu, che-i sos cristianos.

Comente aian detzisu, s’incras in die de s’oto, chito chito si nde pesan. Su tretu dae bidda non fit meda, no b’aiat mancu de si frimmare in Funtana ‘ena ca pro grascia de Deus, abba bundante est chi non b’aiat in Badde Selo!

Apoi de s’istradone, a manu dresta imbucan su caminu istrintu e piugherosu de Bisitu, e in d-unu mamentu lompen a su logu.

Fit su mese de Nadale e fit die bella. Su sole intebiaiat apena sa campagna, su lentore lenu lenu pighendesiche a chelu, pariat ambaghe.

Imboligadu in su gabanu mannu de furesi, cun briu, tiu Juanmaria aiat alloradu sos boes a su giuale. Cun s’aradu de linna  comintzesit s’aronzu. De tantu in tantu pro s’iscaldire lassaiat sos redinajos pro bufare una lùtia de ‘inu dae sa lire. Aiat finidu de laorare su mesu de su campu, fit imbideadu de andare cun su tzapu in fatu, in sas cadrijas chi s’ait coizadu s’aradu.

Cando a mesudie, sa muzere intendende dae atesu su repicu de sas campanas de Santa 'Itoria, li betat sa ‘oghe pro manigare.

Impestantu sos pitzinnos fin iscurrizende cun cadditos de linna chi lis aiat fatu su babbu…Dae cando aian bidu sa cussa a parillas, non si istracaian mai de  cussu giogu.

Tota sa familia si fit posta cun su recatu, comente aian fatu ateras boltas, inghiriu a  una pedra lada chi pariat una mesa.

Sa muzere aiat aparitzadu cun d-una tiaza bianca che nie. Postu aiat s’olia regolta a sèberu, isupada, cunfetada cun laru e fenujuanis, unu chivalzu e unu tzoloriu ancora caldos dae su furru, su tatalliu pro aunzu e a ùltimu s’ampulla de su ‘inu.

A poi de aer aproendadu e aschiladu sos boes, tiu Juanmaria si fit setzidu issu puru.

Sos puzones a sa die bella ischestiaian cuntentos, biculitende in sos sulcos arados, pius addae s’intendiat su murmutu de su traìnu.

A cando de repente intenden comente unu tronu! Sa terra comintzat a si trèmere che esserat passada una truma de caddos curridores. Pariat  bennida sa “dies illa”.

Sa muzere si fit invocada nende sa pregadorìa contra sos tronos: ”…Sant’Arvara de su campu, libera-nos dae tronos e dae lampu”, ma su perìgulu non fit su lampu ca non b’aiat mancu una nue in chelu.

Transidos, ca totu in d-una si seran de cantu fit sutzedende, abaidan aturdidos che in d-unu sonnu malu.

In sas aeras, in altu in altu, bolaiat a giros largos unu corvu. Pius suta, a cara insoro, in sas rundas garrigas de lidones  cun su frutu ruju che fogu, unu crastu mannu cantu una domo, lodduraiat trazendesi cantu b’aiat. Su fragassu, faghiat atuddare sos pilos e razelare su sàmbene.

Juanmaria s’abizesit de su pèrigulu, ma non b’aiat tempus a si frànghere, tando comente pro los devensare, s’abratzat sa muzere e sos fizos.

Manu manu, sa pedra diventesit semper pius manna, chi iscurighesit su sole.

Umpare a sas primmas umbras de su sero, un’umbra pius manna, niedda che undas de disaura, che los covachesit. Non li aiat dadu tretu de cumprendere chi s’àndala insoro fit congruida. Sa lughe de custu mundu, isvanessit pro sempre dae sos ojos ancora ispantados.

Su degogliu l’aian intesu fintza a bidda, in s’ìnteru calicunu si fit acoltziadu e aiat bidu su disacatu.

Su crastu nche aiat carralzadu a Juanmaria, sa muzere, sos fizos e sos boes.

Sa nova s’isparghesit in d-una chinnida. Tota sa ‘idda fit in abolotu e si los fit pianghende a toroju; su corrutu fit mannu ca manna fit sa disgrascia.

De che los leare a campusantu mancu a nde faeddare, ca su crastu niunu lu podiat movere.

Dae tando su crastu est diventadu sa losa e inie an su reposu

A peus chi fin bistados disdiciados, zente maca, naraiat acajonendelos chi fit su Chelu chi aiat mandadu cussu iscrammentu ca fin andados a tribagliare in die de “Sa Purissima”.

De seguru sa Mama de Deus in sos chelos Soberana, est amparadora e no imbiat sas disgrascias.

Nostra Segnora de Seunis, leendechelos a manu tenta, a Juanmaria, sa muzere e sos fizos a gosare in sos Chelos, su chi no aian gosadu in terra, aiat cumpresu a Giuammaria, chi fit andadu a tribagliare pro bisonzu.

Ainnanti a su foghile, sos seros mannos de ierru, b’at chie faghet su contu comente ch’esserat beru. In Badde Selo in tempus de aronzu, in mesu de sa neula, naran de aer bidu calicunu, comente una pantasima…

Unu massaju, in gabanu mannu cun su cuguddu faladu in ojos. A puntolzu in manu apretende sos boes istat chena asseliu nende:”…daah, ajò ! Mantu de se’…’’ Truuh!,…daah!, Mela de oo’… daah …truuh” .

E sa frina muilende in mesu sas chimas de sos sàlvaros e de sos èlighes, paret giutende boghes risulanas de pitzinnos, iscurrizende cun cadditos de canna.

MEDIA:

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza. Continuando la navigazione dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso.