Su Contu de Andrieddu

Dae sa novella “Andreuccio da Perugia” de su Decameron de Giovanni Boccaccio.

Atto 1°

Libera traduzione di Vittorio Puggioni

Interpretazione teatrale della Compagnia “A Contu nostru” di Thiesi

B’aiat una ‘olta in Terramanna, unu giovanu chi pro negusciu comporaiat e bendiat caddos. Sigomente aiat intesu chi atesu dae ‘idda sua, b’aiat unu logu inue si podian fàghere bonos afares, si tucat a inie pro negusciare.

Andrieddu, gai si naraiat cussu pitzinnu, non fit mai ‘essidu dae sas cussolzas de sa ‘idda sua. Cabu nd’aiat pagu e chena connòschere su mundu, cun d-unu pagu de ricatu in sa bèrtula, si fit postu in caminu.

Fat’istat, istracu e mortu, annanga annanga, fit lòmpidu a poi de tantu in custu logu e, a fortza de preguntas, a s’interrighinada, aiat chircadu un’istera.

De cando Andrieddu arrivat e lompet a su marcadu

Andrieddu- Logu ch’azis pro a mie e su caddu?

S’isteraiu - Proite nono, su logu già lu faghimus. Comente mai in custas alas? Ite est s’idea?

Andrieddu-Custa nachi est sa ‘idda de sos negusciantes, si aciapo caddos bonos…

S’isteraiu -Tando manzanu, chito chito, si cheres fàghere bonos afares, apoi de àere immulzadu, imbucas a su marcadu, e inie caddos est chi non s’agatan.

Andrieddu- A mi faghides bìdere inue est s’acotu?

(Che ‘essin)

(In su marcadu si intenden sas boghes de sos bendidores.)

-Ovaiolas, puddighinas crionzanas, pudditos, puddighinos, puddas nanas.

-Ràmene ‘etzu pro su nou, a chie cheret comporare truddas e tazeris, saltainas e brajeris, paracos de acontzare.

-Ambidda, boga, sorellu, sardina, giàrrete, pische aristanis…a sa pischeteria de Remundu.

-Peta ‘ula rassa, coro, fìdigu, traessalza, anzone ‘errile. A su bancu  a su marcadu.

-Caule a fiore, caule a foza, basolu tundu e de isbuciare,apiu, basile, azu,chibudda, pedrusimula, arantzu de Milis, mandarinu, melone de jerru, pira a butiru e pira camusina. O pro’ inari o pro laore.

-Limetas pro camicetas, butones pro braghetas, foscighitas, petenes, agos, filu pro ricamu. Eh chie tenet tuddas de porcu !

Una fèmina- Bele’ , fala chi b’est su pituleri, chi at sos butones mannos comente los cheres tue.

S’ fèmina-Coma’, a su marcadu so andende, a bi ‘enides ?

Una fèmina-A inue? Non so andende a logu… ogni die inie che sezis ! Andende e torrende che sa marapatula. Faghidebonde sa ‘ilgonza ! Meda de ispendere azis? Maridu ‘ostru tribulende a canna fora e bois ispesera, ibaidora comente sempre…. Mi chi su ‘inari non lu cagat s’ainu, naraiat cuddu….

S’àtera fèmina- A inte’…sa sabia sibilla. Bois si chi sezis bene faeddada chi parides su missale abertu. So andende pro veru bisonzu... Comporare mi devo unu batzinu, sempre chi mi lu diat baratu, ca deris frundendeche su pisciu dae su balcone mi ch’est rutu e s’est totu iscolzoladu.

Una fèmina-Cussa est sa contiga….. pro istare che ainu a randa e gai bos che passat su manzanu aiscultende totu sas farenturas de sa ‘idda…

S’àtera fèmina- Malafada ! Pro cuss’est chi non si podet mancu businare in custa ‘idda, chi bois luego sezis sa primma a l’ischire! Lassademi sa conca, diaulu a bois e riprammiu, pro cussu già faghides sa corda a su pulighe e a dare s’ispinu a tota sa carrela…e ajò pigamus  e falamus… segundu comente, si  at abasciadu preju, comporamus su giarrete…

Una fèmina-Bazis, bazis. Deo non apo nudda ite leare, so che s’intregadu dae s’ite fàghere.

S’àtera fèmina -Ello, già at a èssere gai su faghe faghe. Si bos bisonzat una ‘etada de manu, deo so pronta a bènnere fintzas in agiudu ‘e cota.

Una fèmina-Sa giustitzia tota chi bos pioat ! A bos  nàrrere sa santa veridade, so ispiantada che bagassa in chida santa, so «bichitabi miseriae », gasighì, oe puru minestra e patata,  comente tota canta sa chida e a chenare su matessi, poi già nos rezet su letu.

(Intrat un’àtera fèmina)

Un’àtera fèmina Milla a issa, donna Maria Teresa Grondona, sa contessa de merda imbuti, sempre a murru tortu. Paret una Santa pupujonada. Sa cara chi giughet si la ponen a pinnatzu in sa ‘inza gai sas corroncias istentan a bi tocare pupujone de ua. Importantzia già si nde dat, ma non b’at nudda ne da un’ala ne dae s’àtera, si non paza boida.

(Sa fèmina apena intrada, s’acoltziat a unu bendidore pro cuntratare unu sorigalzu)

Una fèmina- O  cudd’o’…sorigalzos no nd’azis batidu?

Bendidore- Già che los amus.

Una fèmina -Sigomente in coghina bi sun sos sorighes che semenados, mi sun fatende dannu.

Un’àtera fèmina-Ca fintzas sas ancas de sas cadreas si che sun manighende.

Una fèmina-M’apo fatu prestare unu batu murinu…

Un’àtera fèmina-Ca nachi sun sos pius bonos a catziare sorighe.

Una fèmina-Che l’apo inserradu su note, ma no nd’apo apidu sorte. A cando lu ‘idu, su ‘atu paradu abaidende su sorighe, su sorighe abaidende su ‘atu, e-i…at partidu su ‘atu ! Apena apo abertu sa janna, ch’est bessidu che ispidu de fogu, e su sorighe che chimai.

Bendidore--E it’innoramala! Ma cantu est mannu custu sorighe?

Una fèmina-Mi’ sorighe! E chena contare sa coa !

Bendidore-E ite diaulu!  Tando non bi cheret sorigalzu, inoghe bi cheret sa gabia pro sos leones!

Una fèmina-Bonu omine, si ponzat in preju.

Bendidore-Chimbe sinas e mesa!

Una fèmina-Eh, già che sezis in caddos baltos!

Bendidore-Sigomente ocannu, s’aumentu de su ferru già est bistadu gai iscaranadu! Mi poto abasciare a chimbe, si nono non b’est mancu s’alanzu meu!

Una fèmina-Ma nessi ‘onu est su sorigalzu?

Bendidore-Machinas sun, sugetas a si guastare! A cussu preju non at a chèrrere chi bi los truve deo a intro su sorigalzu... Bi devet pònnere unu bìculu de casu ‘onu e su sorighe già ch’intrat.

Una fèmina-Tenzat su ‘inari.

(Nde lu ‘ogat dae petorras e che ‘essin umpare)

MEDIA:

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza. Continuando la navigazione dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso.