Sa cantone de su basile

Contu traduidu liberamente dae sa classe II B de s' Iscola Media de Tiesi dae "Lisabeta da Messina" de su Decameron de G. Bocacio.

Ins. V. Puggioni

In s’antigoriu ‘istaian in d ·una ‘idda, tres frades negusciantes racos medas, dae pagu lis fit mortu su coltzu de su babbu chi lis aiat lassadu unu muntone de benes.

Custos frades aian una sorre grasciosa e galna, a nomen faghiat Chisabeta, e fatu ‘istat chi non fit ancora cojuada noa.

In d·unu possessu, sos frades de Chisabeta aian unu teracu chi si naraiat Larentu, giovanu bellu che una bandela, cun sos ojos de pinnadellu e sos pilos aneddados. Chisabeta, cun ojos de incantu, lu miraiat cun dultzura.

Non passat tempus meda chi Larentu si serat de sas ojadas de Chisabeta e luego isbrotat s’amore : carignos, basos, e abratzos faghian sa cuntentesa insoro.

Unu note Chisabeta, imbideada, lompet a s'aposentu inue fit Larentu, ma su diaulu bi ponet sa coa ca su frade mannu s'abizat de sas coizas de sos duos ammorados. In d·unu impidu de fele, cheret andare a bochire de repente su giovanu ma, passadu su mamentu, chena tancare oju in tota note, cun sas dentes cariga cariga, ‘istat pensende a su ‘e si fàgheree Su manzanu, a puddile, che andat dae sos frades e lis narat de sa vizilia ch’aiat bidu. Airados dae s’atza de su teracu chi aiat altziadu sos ojos a sa sorre, e ca ajat disonoradu su nomen insoro, detzidin de non fàghere iscandalu perunu, e a sa cua de agatare su modu pro torrare a caminare a fronte alta e chena bilgonza peruna.

Comente aian detzisu, chena fàghere a bìdere nudda de su chi fin prenetende, riende e befende comente a su solitu, che lean a Larentu in d·una cussolza atesu e inie, a s'iscunfidada, totu in d·unu lu ‘ochin e che lu carralzan suta de un’arvure de chercu afaca a unu rizolu. Non ‘entomas cristianos, ma mancu sas aes si fin seradas de cantu aian fatu sos mortores.

Torrados chi fin a logu insoro, sos tres frades, bogan sa ‘oghe chi, pro tzertas fainas, che aian mandadu a Larentu in logu atesu.

Sa zente chena pònnere maliscia, si l'aiat imbucada, ca boltas meda su teracu  beniat mandadu deaberu in àteras biddas pro tzertos neguscios de sos meres.

Passat una die, nde passat un’àtera e Larentu non torraiat. Chisabeta, otora otora, preguntaiat de Larentu e proite non torraiat, fintzas chi sos frades, faltados, non li naran ataliados: "Non nos apretes! Como bastat! Ite tenes de dividere cun custu piugosu de Larentu chi ‘istas ogni die preguntende? Si bi las sighis, a dolu mannu tou, as a bìdere s’antua!”

Assuconada dae sas peràulas de sos frades e dae sas minetas, Chisabeta comintzat a fàghere pensamentos malos. In debadas su note si invocaiat a Larentu e pregaiat totu sos santos chi l’aperan fatu torrare. Sempre in anneu, fatende de piantu largos rios, ‘istaiat aisetende chi Larentu esseret torradu. Unu note, apoi de àere passadu sa die intrea lagrimende e suspirende, chena amparu perunu, si che drommit cun su nomen de s'ammoradu in laras. Fintzas chi in bisu non li ‘essit Larentu…Li pariat de lu ‘ider iltzufiadu, tricia tricia, e cun su 'entone totu istratzuladu nende: "Chisabeta, cun sas lagrimas tuas mi ses acajonende de t'àere olvidadu e ti atristas ca non so torradu: non ti apo immentigadu ma non poto pius torrare dae inue so, ca frades tuos m'an mortu!”.

E a poi de l'àere mustradu su logu inue fit, li narat chi non l'aperat jamadu pius ne chi lu esserat aisetadu, e isparit.

Sa giovana, ischidendesi cun amargura, iscanchendesi su coro, cretende a su chi aiat bidu, restesi assustada. Sos pensamentos malos l'andaian che istùrulos in s'atunzu.

S'incras manzanu, chena àere atza de inculpare sos frades, detzidit de andare in su logu ammustradu pro ‘ider si fit deaberu cantu li aiat nadu Larentu.

A poi de àere preguntadu a sos frades su permissu de ‘essire dae domo, cun cudda nifra, che ‘essit oru oru currende che frina, lassendesi ghiare  dae su sonnu.

Apena lompida in d·unu addiju, afaca a unu rizolu, abbaidende inue sa terra li pariat pius modde, comente podiat, comintzat a isforroiare. Luego s’agatat s'ammoradu mortu.

Cumprendet sa disaura e chi su chi aiat bidu in su sonnu fit beru 'eru. Non fit cussu ne su mamentu ne su logu pro s'addorojare. A primu, penseit de che leare a Larentu sou totu intreu, pro li dare pius digna sepultura in d·una losa, ma poi cunvinta chi non podiat tantu, cun d·una resolza nde segat sa conca, l'imboligat in d·unu telu, chena chi niunu àtere l'aperat bida.

Fit una die male e frita de bentu e de traschia e Chisabeta, treme treme, cun su coro astradu torrat a domo sua, si che inserrat in s'aposentu cun sa conca de cussu chi aiat tantu amadu, e subra de aissa comintzat a piànghere a toroju, e gaighì la samunat tota. Poi leat una bella pastera, de cuddas inue si bi piantat su basile, che ponet sa conca imboligada in d·una tela pisentina a iscacu, sa mezus chi aiat. Apoi de l’àere piena de terra, bi piantat de su mezus basile a fozigheddas minudas, su pius profumadu chi esistiat.

E, die cun die, l'abaiat cun sas lagrimas suas o cun abba de rosa o de fiores de  arantzu. Fitiana, bistaiat setzida afaca a su basile, pianghende a sucutu e pensende a Larentu: su sufrimentu li fit allizende sa bellesa, in s’ìnteru, su basile creschiat sempre pius prosperu e bellu.

Calicunu de sos bighinos, bidende a Chisabeta comente si fit reduida, cun  sos ojos ispiridados dae su patimentu e dae su piantu, e comente ‘istaiat  in addoru de su basile dae manzanu a sero, nde faeddat a sos frades.

Custos la servan, la minetan e li naran de nde la finire, ma non nde ‘ogan ne tzou ne tzau e tando, arrejolados, che li ‘ogan sa pastera. E issa, non bidendela pius, ruet malaida non pedende àteru in sa maladia fora de li torrare su basile. E sempre ‘istaiat iscramendesi e pianghende apascionada apitu a su basile.

Sos tres frades, maravigliados de tanta insistentzia, detzidin de abaidare ite bi podiat esser remunidu intro e, loddurada sa pastera, biden sa tela e imboligada in sa tela, chi ancora si connoschiat dae sos pilos aneddados, sa conca de Larentu.

Timende de ‘essire iscobiados pro su chi aian fatu, che carralzan sa conca, chena nàrrere nudda  a ànima peruna, lassan cussa domo e si che andan a àteru logu atesu.

Chisabeta malefadada, impestantu non tzessaiat sas lagrimas consumendesi che candela, ‘istaiat cun su pidinu de li torrare nessi su basile e gai si ch’est morta, tribulada, ponzende fine a s’amore sou disdiciadu.

Non passat tempus meda pero, bessit a pizu cantu fit sutzessu, e calicunu l'at cherfida ammentare lastimendela in mutos chi ancora oe si cantan e totu connoschen cun su nomen de "sa cantone de su basile”.

MEDIA:

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza. Continuando la navigazione dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso.